2024. junius 21. | Alajos, Leila

Jézuskeresés énekekkel

JÉZUSKERESÉS KUNSZIGETEN

A magyar nyelvterületen a XX. század első felében még majdnem mindenhol élt a húsvét egyik legszebb és legjelentősebb szakrális néphagyománya, a Jézuskeresés, más elnevezéssel a Krisztuskeresés vagy a rábaközi Babót szokásrendjében az Istenkeresés szokása. E paraliturgikus, népi szertartás során egy adott közösség keresztény hívői húsvétvasárnap hajnalán felkeresik a falu vagy kisváros és környéke szakrális emlékeit: templomokat, kápolnákat, útszéli kereszteket, szenteket ábrázoló szobrokat és képeket; ott énekelnek és imádkoznak Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. A népszokás bibliai alapja Szent Máté (28,1–7) és Szent Márk evangéliumának (16,1–8) leírása, miszerint a Három Mária, azaz Mária (Jakab anyja), Mária Magdolna és Mária Szalóme elmentek Jézus sírjához, keresték a megfeszítettet, de nem találták ott, és az angyal híradásából tudták meg: az Úr feltámadt.

A népszokás távoli eredete a liturgikus játékok világába vezet. A középkori európai és magyarországi liturgia része volt az un. Quem quaeritis?, azaz Kit kerestek-játék, más néven Ludus paschalis (húsvéti játék), ismét más terminussal Officium sepulchri, azaz a szentsírnál tartott kötelező szertartás. E liturgikus játék (ludus) lényege: a székesegyházakban a kanonokok és a káptalani iskolába járó diákok által húsvétvasárnapra virradó éjjel énekelt zsolozsma részeként, a Te Deum előtt a diákok odavonultak a szentsírhoz és eljátszották az említett három Mária történetét. Az angyal kérdéséből származik e gregorián dallamon énekelt, 4–5 perces liturgikus dráma és később a népszokás elnevezése: quem quaeritis?, azaz kit kerestek? A népi Jézuskeresés ennek a középkori liturgikus drámának elnépiesedett, kései formája.

A Jézuskeresés a rábaközi (tóközi) Kunsziget (Győr megye) és a palóc Dejtár (Nógrád megye) közösségében ma is élő hagyomány. E hajnali körmenetet előénekes(ek) vezetik, un. diktáló éneklési móddal: az előénekelt sort a résztvevők mindnyájan megismétlik.

Kunsziget hagyományában a körmenet a Szent Lőrinc-plébániatemplom előtti kereszttől vonul a határban lévő mecséri keresztig, közben a Szent Kereszt-diadalének szól, amely nagypéntek eseményeit idézi föl. A „nagyszombati” részben a mecséri kereszttől a temetőbe tart a körmenet, ahol mindenki gyertyát gyújt szerettei sírjánál. A több száz fős keresztalja a napfelkelte órájában húsvéti diadalénekeket zengve tér vissza a templomkereszt elé, ahol a Mennynek Királyné Asszonya… Mária-antifóna és az Úrangyala zárja e szép népi szertartást. Az elhangzó XVIII–XIX. századi sokversszakos népénekek Jézus Krisztus diadala mellett legtöbbször Szűz Mária örömeiről szólnak. A kunszigeti Jézuskeresést előénekesként a XX. század elejétől Nagy Mihály, Tóth József, Szalai Lőrinc és Szalai Márkus vezették. Virág Mihály ácsmestertől, előénekestől Jáki Sándor Teodóz (1929–2013) bencés szerzetespap, egyházzenész vette át e hagyományt 1986-ban. Az ő halála óta jelen sorok írója, Medgyesy S. Norbert látja el az előénekesi szolgálatot.

Medgyesy S. Norbert 

A Jézuskeresés énekeit 2015-ben rögzítettük a templomban. A hanganyagok az MP3 feliratra kattintva új ablakban jelennek meg, vagy letölthetők egyben innen.

Bevezetés (MP3)

1. rész „Nagypéntek”

DIADALÉNEK A SZENT KERESZTRŐL (MP3)

Zengjen szívünk méltó hálát, áldva Jézus keresztfáját! 
Zengjen a hiv szeretet győzedelmi éneket! 
R.: Tebenned van bizodalmunk
Te vagy erőnk és oltalmunk! 
Szent Kereszt, Szent Kereszt!
Ó egyetlen reményünk! Szent Kereszt légy vezérünk!

Ez a dicső szép vezérjel legbiztosabban vezérel
életünk ösvényei s minden veszedelmein!
Tebenned van bizodalmunk…

Ez a legerősebb bástya lelkünk biztosítására
minden megtámadástól és világi romlástól!
Tebenned van bizodalmunk…

Ősatyánk hogy hivtelen lett, Fa által veszté a mennyet,
de Jézus Szent Keresztje ismét visszaszerezte.
Tebenned van bizodalmunk…

Mózes keresztfát állított, s ez mindenkit meggyógyított,
ki bízván rá földnézett, több fájdalmat nem érzett.
Tebenned van bizodalmunk…

Ez erődet jelképezte, óh, Jézusom Szent Keresztje!
mely meggyógyít és megtart, kit a bűnkígyó megmart.
Tebenned van bizodalmunk…

A gonosz lélek hatalma, már az embert nem zaklatja,
mert vele szembeszálla Jézus Szent Keresztfája.
Tebenned van bizodalmunk…

Krisztus Jézus Keresztfája az irgalom fő csodája,
mert azon Isten Fia lett váltságunknak díja.
Tebenned van bizodalmunk…

A keresztfa szent oltárán vérzett az ártatlan Bárány
aki áldozat leve, hogy a vétket elvegye
Tebenned van bizodalmunk…

Minden malaszt bő forrása a Krisztus vére hullása,
a kegyelem tengere, mely mindent megszentele.
Tebenned van bizodalmunk…

Ki bármi fájdalmat érez, menjen Jézus Keresztjéhez
Ez minden seb gyógyszere és betegek ereje.
Tebenned van bizodalmunk…

A Keresztfán ragyogtatta fényét az igazság napja,
melynek a napfény helyet elborulva engedett.
Tebenned van bizodalmunk…

Azért járulunk hozzája, mert minden áldás bő árja
onnan omlik szüntelen segítvén az emberen.
Tebenned van bizodalmunk…

Ó segíts meg minden ügyben, testi-lelki szükségünkben;
őrizz minden veszélyben, s a bűntől legfőképpen.
Tebenned van bizodalmunk…

S ha jő halálunk órája, Uram Jézus Keresztfája!
engedj, ó harcot vívnunk, hogy az ég legyen díjunk!
Tebenned van bizodalmunk!...

Ima a Mecséri úti keresztnél (MP3)

2. rész "Nagyszombat"

SZOMBAT ELSŐ NAPJÁRA  (MP3)

Szombat első napjára elmentek virradtára
Mária és Magdolna Jézusnak sírhalmára.
De amint odaértek szívökben megrettentek,
mert a föld megindula és az Úr föltámada. 

Az egekből leszálla, a szent sírhoz járula
róla lehengerítvén a követ és ráülvén.
Villámlott tekintete fénylett az öltözete,
az őrök megrettentek, mint holtak ollyá lettek.

Mond az angyal: „Mit féltek? Vajon kitől rettegtek?
Tudom, hogy kit kerestek, de már itt nem lelitek.
Mert már Ő föltámadott, amint rég megmondatott.
Jertek ide, lássátok, hogy nincs itt már Uratok!

Mondjátok mindnyájuknak, az Ő tanítványainak,
hogy majd Galileában meglátják valójában!”
Alleluja, dicsőség legyen Neked, Szent Fölség!
Alleluját éneklünk, vedd kedvesen Istenünk!

Ima a temetőben (MP3)

3. rész: „Húsvétvasárnap” (MP3)

ÖRVENDETES NAPUNK TÁMADT

Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert föltámadt!
Örvendjünk, vigadjunk, vígan mind most mondjunk:
Alle alleluját!

Szent asszonyok a kősírhoz visznek fűszert holt Krisztushoz.
Szívük elfogódott, Uruk hogy ott nem volt!
Alle Alleluja!

MEG NE SZÜNJÖN ÖRÖMÜNK

Meg ne szűnjön örömünk, mert édes Üdvözítőnk
föltámadt dicsőséggel, áldást oszt szent kezével!

A szent tanítványinak, kik együtt zárva voltak,
örömükre megjelent, köszöntvén közéjük ment.

Mondván nekik „Békesség!” Földtámadt az Üdvösség!
Krisztus uralkodik már égen s földön, mint Király!

Megmutatta sebeit nekik, szegek helyeit.
Megvigasztalta őket, erősíté hitüket.

Ó, mi édes Megváltónk, föltámadott Krisztusunk,
jelenj meg mi köztünk itt, vigasztalj meg minket is!

Mutasd meg szent testedet, a Te szent sebeidet,
melyből kifolyt véreddel bűneinket töröld el!

Dicsőség az Istennek, békesség az embernek!
Állelúját mondhassunk, Szűz Máriát áldhassuk!

A KÍNTENGER LEZAJLOTT

A kíntenger lezajlott, szörnyű halált Ki vallott,
az ég Ura, Alleluja! Föltámadt a nagy Bajnok!

A föld szíve megdobban, sír örökké még jobban,
ki merre tud, remegve fut, látván a jelt, mely ott van!

Él a pokol győzője, halál s bűn megölője!
Sion búja, Alleluja, változzék most örömre!

Sátánt, ki a fán győze, Keresztfáján legyőzte!
Üres a sír, röpül a hír, csatát nyert a menny Hőse!

Mély sebei ragyognak, mint fényes hold, csillag nap!
Menny kapuja, Alleluja, kitárva az Igaznak!

Szent asszonyok kimentek megkenni a Kegyeltet,
Jaj, mily csoda! Nézvén oda sírban testet nem leltek!

Dicsőséggel föltámadt! Boldog, kit a bűnbánat,
gyász borúja, Alleluja, a bűnsírból föltámaszt!

FÖLTÁMADT DICSŐSÉGESEN

Föltámadt dicsőségesen Istennek Szent Fia!
Vígad már örvendetesen világ Megváltója!

Elmúltak minden kínjai, nincsenek semmi fájdalmi.
Föltámadt dicsőségesen! Alleluja, alleluja!

Nagy öröm már környékezi Jézusnak Szent Szívét,
Kimondhatatlan nagy vígság vidámítja lelkét!

Hogy fáradtságát letette, váltságunkat elvégezte
dicső feltámadásával! Alleluja, alleluja!

Megdicsőült Szent Testének fénylenek sebei.
Drága gyémánt és mint arany ragyognak helyei.

Elmúltak minden kínjai, nincsenek semmi fájdalmi.
Megdicsőült jó Jézusunk! Alleluja, alleluja!

HÁLA LÉGYEN AZ ISTENNEK

Hála légyen az Istennek, Ki üdvöt ad az embernek!
Allelúja, vígadjunk! Istennek hálát adjunk!

Júda dicső oroszlánja a pokollal szembeszálla! Allelúja...

Megnyeré a győzedelmet, hogy kimentsen minden lelket. Allelúja...

Zászló lett a Szent Keresztfa, melyen a harcot kivítta. Allelúja...

Zengje velünk az ég és föld, melyet dicsősége bétölt. Allelúja...

Krisztus a sírból fölkéle égnek, földnek örömére. Allelúja...

Zengjünk a szent asszonyokkal és a hű tanítványokkal. Allelúja...

Az angyalok seregével s a tiszta szív örömével. Allelúja...

Áldjuk a Szentháromságot, hogy ily örömmel megáldott!
Allelúja, vígadjunk! Istennek hálát adjunk!

Visszaérkezés a templomhoz (MP3)

Mennynek királynéasszonya (MP3)

Mennynek Királyné Asszonya
örülj, szép Szűz, alleluja!
Mert kit méhedben hordozni
méltó voltál, alleluja.

Amint megmondotta vala,
föltámadott, alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa
bűneinket, alleluja!

Búcsúzás, záróáldás (MP3)

 

Kapcsolódó anyagok:

Szakvélemény a Jézuskeresésről (Medgyesy S. Norbert, 2015)

Riport a Mária Rádióban Szalai Sándorral a Jézuskeresésről (2014)

A Jézuskeresés Kunsziget Község Értéktárában

A Jézuskeresés a kunsziget.hu-n

Kiadvány a Jézuskeresésről (készült 2002-ben) 1. oldal - 2. oldal  

Bookmark and Share

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu