2024. julius 23. | Lenke, Brigitta, Apollinár

Álláspályázat - bölcsődevezető

12/21
10:41

Kunsziget Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tündérkert Bölcsőde - bölcsődevezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Kunsziget, Kossuth tér 22. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését. Ellátja az intézmény alapfeladatai körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt Kunsziget Község Önkormányzata, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt. Gondoskodik a jogszabályok és felsőbb szakmai rendelkezések érvényre juttatásáról. A képviselő-testület előtt meghatározott időszakonként beszámol az intézmény működéséről. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ); csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ); csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ); csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ); csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) , 
• Kisgyermeknevelői munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook), 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• a Kjt. 20 § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés 
• az NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott képesítés 
• a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés 
• a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat 
• cselekvőképesség 
• vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 
Elvárt kompetenciák: 
• Kiváló szintű Önálló munkavégzésre képesség, 
• Kiváló szintű Kommunikációs készég, 
• Kiváló szintű Precíz munkavégzés, 
• Kiváló szintű Terhelhetőség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életrajza 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program 
• vezetői gyakorlat igazolása (amennyiben van ilyen) 
• iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezéséről szóló igazolás (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be) 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
• megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz 
• megbízása esetén a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6. §-ában foglaltaknak eleget tesz (amennyiben e végzettséggel még nem rendelkezik) 
• a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott kizárási okok esetében fenn állnak-e 
• nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 
o a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
• pályázatát a képviselőtestület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja 
• A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 7. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Kunsziget Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9184 Kunsziget, József Attila u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/781/2020. , valamint a beosztás megnevezését: Bölcsődeveztő. 
• Elektronikus úton Lendvai Ivánné polgármester részére a [email protected] E-mail címen keresztül 
• Személyesen: Lendvai Ivánné polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila u. 1. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A veszélyhelyzetre tekintettel a pályázatok elbíráslásáról Kunsziget község polgármestere egyedi határozatában dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 12. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.kunsziget.hu - 2020. december 16.
www.dkoh.hu - 2020. december 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunsziget.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 16. 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu