2024. julius 19. | Emília

Pályázati felhívás konyha és étkező üzemeltetésére

04/06
15:09

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kunsziget Község Önkormányzata kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában álló, természetben a 9184 Kunsziget, József Attila u. 2/A. cím alatt (Kunsziget, belterület 278 hrsz.) szám alatt működő, 300 adagos konyha és étkező üzemeltetésére, az intézményi- és a szünidei gyermekétkeztetés, felnőtt étkeztetés és szociális étkeztetés biztosítására.
A gyermekétkeztetés magában foglalja a Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI, a Tündérvár Óvoda és a Tündérkert Bölcsőde intézményekbe járó gyermekek étkeztetését.
Az üzemeltetés kezdete: 2023. július 1-től – 2026. június 30-ig szóló szerződés, hat hónapos rendes felmondási idővel.

Pályázati feltételek:
• Pályázó kizárólag a magyar jog szerint bejegyzett és aszerint működő gazdasági társaság lehet.
• A pályázat tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, fax, e-mail cím stb.)
• A pályázónak csatolnia kell pályázatához:
o egy hónapnál nem régebbi cégkivonata hiteles másolatát,
o a cég képviseletére jogosult nevét, elérhetőségét, képviseleti jogát igazoló okiratot (aláírási címpéldány).
o Az illetékes adóhatóság nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevőnek nincs az adóhatóság felé fennálló – 30 napon belüli és azt meghaladó – adótartozása (nullás adóigazolás).
o A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
o Nyersanyagnorma és térítési díj megállapítására javaslat a gyermekétkeztetésben részt vevők számára a mellékelt táblázat szerint.
o Nyilatkozatát arról, hogy vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket.
o Pályázónak nyilatkoznia kell arra, hogy a tevékenység ellátásához szükséges engedélyekkel rendelkezik.
o Nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartja és betartatja.
o Nyilatkozat arról, hogy igény esetén a speciális étrend készítését is vállalja. (cukorbeteg, só-szegény, különböző ételérzékenység stb.)
o Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül


Minőségi és mennyiségi előírások:
A gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.


A bérbeadó a pályázati eljárásban nyertes ajánlattevő számára biztosítja:
Az üzemeltetésre meghirdetett 9184 Kunsziget, József Attila u. 2/A. cím alatt (Kunsziget, belterület 278 hrsz.) szám alatt működő, 300 adagos konyha, étkező és a hozzá tartozó helyiségek használati jogát.
Az üzemeltetésre átvett épületrészben meglévő ingóságokat a pályázat kiírója tételes leltár alapján adja át használatra a nyertes ajánlattevő részére.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. május 15. hétfő 12.00 óra
A pályázatot 1 példányban Kunsziget község polgármesteréhez címzett zárt borítékban lehet benyújtani (9184 Kunsziget, József Attila u. 2.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Konyha Üzemeltetés”A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Lendvai Ivánné polgármestertől a +36 30 226 9730-as telefonszámon.
A konyha megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges.

 


Érvénytelen az ajánlat, ha:
• az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
• az ajánlattevőnek köztartozása van
• nem felel meg a pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.


Az ajánlatok elbírálásának határideje:
2023. május 31.A kiíró a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, ha:
• nem érkezett pályázat,
• kizárólag érvénytelen pályázat érkezett,
• a kiíró a pályázat érvénytelenségéről döntött.
A kiíró a döntésről valamennyi pályázót írásban értesíti.


Üzemeltetési/Vállalkozói szerződés megkötése:
Kiíró a pályázat nyertesével 2023. július 1-től – 2026. június 30-ig szóló üzemeltetési/vállalkozási szerződést köt.
A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a kiíró a soron következő helyezettel szerződést köthet.
Az üzemeltetési szerződést bármelyik fél a tanév végére, előzetes 180 napos felmondási idővel mondhatja fel. A felmondási idő alatt is változatlanul üzemeltetni köteles az üzemeltető az egységet a felmondási idő végéig.
A rendkívüli felmondást a felek a Ptk-ban felsorolt esetekben gyakorolhatják, azzal, hogy a Ptk-ban meghatározott okokon túli különösen súlyos szerződésszegésnek minősül.
- az üzemeltető vállalt szolgáltatási kötelességének nem, vagy nem megfelelő színvonalon tesz eleget,
- az üzemeltető által biztosított élelmezés, étrend nem tartalmazza a gyermek életkorához rendelt kalóriamennyiséget.

Egyéb feltételek:
Üzemeltető az Önkormányzat és intézményei rendezvényeire az általa üzemeltetett egységeket illetve azok helyiségeit és felszereléseit díjmentesen igény szerint rendelkezésre bocsátja.
Az üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan felmerülő összes költség/rezsi költségek, és az épület valamint annak berendezéseit érintően felmerülő és a rendes gazdálkodás körébe tartozó karbantartási/javítási költségek, valamint a biztosítási díjak megfizetésére az üzemeltető köteles.
Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő és a szolgáltatást igénybe vevő intézmények és Kunsziget Község Önkormányzatának véleményét, javaslatait figyelembe veszi az étrend kialakításánál. Tudomásul veszi az üzemeltető, hogy a konyhát, valamint az üzemeltetést az Önkormányzat bármikor ellenőrizni jogosult.
Az üzemeltető teljes körűen felel a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások betartásáért, a konyha üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséért, az ezekhez tartozó költségek viseléséért, a munka-és balesetvédelmi, a tűzvédelmi előírások betartásáért, a veszélyes anyagok kezeléséért, a HACCP (Hazard Analysis and Critical Points) rendszer szerinti előírások betartásáért, közegészségügyi, járványügyi előírások stb. betartásáért.

Kunsziget Község Önkormányzata a konyha komplett üzemeltetéséhez semmilyen formában sem fizet hozzájárulást vagy támogatást, a konyha működtetése során nettó 50.000- Ft/hó (azaz ötvenezer forint) + ÁFA bérleti díjat számol fel.

A térítési díjakat Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával az ezen döntésben meghatározott mértékben lehet megemelni.

Mellékelt(klikk)


Lendvai Ivánné sk.
polgármester


Záradék:

A jelen pályázati felhívás tartalmát Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 52/2023. (III. 30.) számú határozatával hagyta jóvá.

dr. Antal Péter sk.
jegyző

Bookmark and Share

Vissza

Ügyfélfogadás

Önkormányzati Hivatal
Kunsziget, József Attila u. 2.
tel.: (96) 485-040, fax: (96) 552-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
A jegyző ügyfélfogadása:
Kedd: 13.00 - 15.00

A pénztár nyitvatartási rendje:
Kedd: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 13.00 - 16.00

Az adóügyi előadó ügyfélfogadása:
Csütörtök: 8.00 - 12.00

 

Háziorvos

Kunsziget, Petőfi tér 14/A
tel.: (96) 495-029
Dr. Dobos Marietta- +36 20/580-8057
Némethné Frank Tímea - +36 20/428-61-03
december 1-től
 
hétfőn: 13:00 - 15:00 óráig,
­kedden: 9:00 – 12:00 óráig
­szerdán: 9:00 – 12:00 óráig,
­csütörtökön: 13:00 – 15:00 óráig
­pénteken: 9:00 – 12:00 óráig
 
Időpont foglalás:
https://dobos-medical.reservio.com

Vitalitás Fiókgyógyszertár Kunsziget:

Cím: 9184, Kunsziget Petőfi tér 14/A
Tel.: 96/582-028
Hétfő: 10.00 – 11.00
Kedd: 9.00 – 11.00
Szerda: 14.30 – 15.30
Csütörtök: 9.00 – 11.00
Péntek: 10.00 – 11.00
 

Településrendezési eszközök:

Kunsziget Község Településrendezési eszközei itt elérhetők

E-ügyintézés

Felhasználói név:

Jelszó:
Regisztráció | Elfelejtett jelszó?

Társoldalak

Hirdetés

http://www.dkoh.hu